HUYEN BI HOC DONG TAY

TRUNG TAM TRI TUE VA TAI LIEU

         LÔI TÂM CHƯỞNG

                    Lôi Tâm Chưởng là hành giả vận dụng Linh Tử ẩn tàng trong Sấm Sét thu nhiếp tại lòng bàn tay , sau đó dùng niệm lực để vẻ bùa , rồi từ đó mà phóng phát năng lượng cùng thông tin mật mả ra ngoài để trị bệnh hay tự vệ .

               Lôi Tâm Chưởng có bùa có chú , dùng để trị bệnh , đuổi tà ma , trấn ác phát dương thiện tâm , có thể cầu mưa , làm tan mây và triệu thỉnh cảm ứng thông với quỷ thần ..
Lôi Tâm Chưởng gồm có :

                Chưởng Tâm Lôi Nội Luyện Pháp – Chưởng Tâm Lôi Khai Quang pháp – Ma Chưởng Sinh Điện Pháp – Tiếp Lôi Trợ Công Pháp – Thái Điện Trợ Công Pháp – Chưởng Tâm Lôi Trị Bệnh Pháp – Chưởng Tâm Lôi Cách Không Trị Bệnh Pháp – Chưởng Tâm Lôi Cách Không Trị Ác Pháp – Chưởng Tâm Lôi Thối Giải Pháp và Chưởng Tâm Lôi Khứ Tà Pháp – Tán Vân Pháp ......

 

                         

Tài liệu bên trên chỉ có tính cách nghiên cứu và tham khảo , mọi sự tu tập cần có sự hướng dẩn và chăm sóc của Minh Sư . Tất cả những bất trắc , thiệt hại xảy ra cho thân tâm cá nhân người tập hoàn toàn tự nhận mọi hậu quả do tự mình gây ra .

                                      

                                  ÁNH SÁNG – T2 – ÚC CHÂU

                                                 Biên soạn  

                                      http://www.huyenbihoc.com

                                    (  Bài trên được trích lại từ

              SỐNG CHẾT SỰ ĐẠI của ÁNH SÁNG – T2 – ÚC CHÂU ở 

                http://www.vietnetcenter.com/diendan/viewtopic.php?t=257)