HUYEN BI HOC DONG TAY

TRUNG TAM TRI TUE VA TAI LIEU

                                 

   MAT TONG KHI LUAN

                        NOI DUNG BAI GIANG BANG AUDIO

( CAC BAN CO THE DUNG CASSETTE THAU LAI DE DANH NGHE )

     HAY NHAN VAO NUT PLAY BEN DUOI DE NGHE BAI GIANG