HUYEN BI HOC DONG TAY

TRUNG TAM TRI TUE VA TAI LIEU

                             

   YEU CHI PHAP THUAT VA THAN THONG TRONG MAT TONG

                      NOI DUNG BAI GIANG BANG AUDIO

( CAC BAN CO THE DUNG CASSETTE THAU LAI DE DANH NGHE )

     HAY NHAN VAO NUT PLAY BEN DUOI DE NGHE BAI GIANG