HUYEN BI HOC DONG TAY

TRUNG TAM TRI TUE VA TAI LIEU

TIEM NANG TAM LINH 1

NOI DUNG BAI GIANG BANG AUDIO

( CAC BAN CO THE DUNG CASSETTE THAU LAI DE DANH NGHE )

                 HAY NHAN VAO NUT PLAY BEN DUOI DE NGHE BAI GIANG