HUYEN BI HOC DONG TAY

TRUNG TAM TRI TUE VA TAI LIEU

Ông Wan Qi sống và tu tập nhiều pháp môn như Triết Lý , Do Thái Bí Giáo , Phật Giáo , Đạo Giáo Tu Tiên , và Tin Lành Philisophy, Kabbalah, Buddhism, Taoism, Judaisim, and Christianity.

         Ông Wan Qi có nhiều video clips về sự tập luyện của các phương pháp trên , các bạn có thể tham khảo thêm :

 

                                     CÁC PHƯƠNG PHÁP TU TẬP CỦA ĐẠO GIA