HUYEN BI HOC DONG TAY

TRUNG TAM TRI TUE VA TAI LIEU

                                 CHU NG CHN NGN

 

                  Ng mt la mt trong tam mt tu tri , thn , khu , y cua Mt Tng , ng mt c goi la Thanh Mt Chu Ng hay Chn Ngn .

                  ZCjjQqQDjwE

                      Chu ng la ngn ng bi mt ma Ch Pht phat ra trong khi thin inh , la mt ngn ng vi diu kt thng c hanh gia va th gii cua Ch Pht ; Chu ng con c goi la Vu Tru m giup cho tm cua hanh gia tu Mt c tip cn va hoa nhp vao tm cua Vu Tru , hoach c c nng lc cua Vu Tru , nhanh chong c i vao canh gii cua Ch Pht .

                     Chu Ng Chn ngn giup cho hanh gia d dang i vao nhp inh ; Chu Ng Chn ngn co s lin h n m thanh va khi mach cua con ngi .

                   Chu Ng Chn ngn co rt nhiu loai , trong o gm co 4 loai : Pht B Chn Ngn B Tac B Chn Ngn Minh Vng B Chn Ngn va Ch Thin B Chn Ngn ; V phng din tu phap co th phn ra thanh : Tc Tai Tng Ich Kinh Ai Hang Phuc .V hinh thc thi gm co : ai Chn ngn Trung Chn Ngn Tiu Chn Ngn Cn Ban Chu Tm Chu Chung T Chn Ngn ......

                  Tac dung cua s Nim Tung Chn Ngn , la hanh gia x dung mt loai m Phu c bit , hay goi nm na la mt s kt hp cua cng , nhip iu , m bc theo mt cng thc c bit cua s phat m lam chn ng khi hoat nhng khi mach bn trong c th , t o lam phong phat tim nng cua c th , thu hoach thn thng va co c tri hu v lu .

 

                    F7_cYRAIdTs

                Chu Ng co mt loai  m ba co tng s rung ng ring cua no va y thc cua vu tru cung co nhiu loai  m ba co tng s rung ng ring ; khi hai tng s rung ng ny co s rung ng ng b , thi chung se cng hng va tng ng vi nhau  , khin cho khi cua c th i vao trung mach , khai thng tam mach tht lun , ma at n canh gii  quang minh thanh tinh tm thc .

          Thi du nh Tam T Cn Ban Chu la OM A HUM la ba ch cai cn ban cua Phan ng , thanh m cua ba ch ny la m thanh cn ban hinh thanh sinh mang cua vu tru van hu ; khi hanh gia tung oc chu ng ny se lam chn ng cac khi mach , tiu tr bnh tt trong tang phu , khin cho tm thn c sang sut , minh mn va sang khoai khoe manh .    

                      mLHiWhzGZ4s

                              

         Khoa hoc  m thanh ngay nay cha i vao nghin cu ti mi nhng s lin quan gia m thanh va cac loai sanh mnh trong vu tru , nh s phan ng va bc xa ha m cua thc vt va khoang vt ?

         Kin thc v m thanh hoc cua khoa hoc ngay nay ;  nhn loai chi co th dung m thanh ting noi , thng tin lin lac , biu hin t tng , tinh cam gia ngi va ngi , ngi va vt ; nhng con ngi cha bit dung m thanh tai tao sinh mang hay cam tho , tim ra bi mt cua t vong .....

 

                          p-FR0HbVxhU

                            Nhiu loai chu ng do s t hp cua mt n m , khi tung oc ln nghe nh ting ku cua cn trung hay chim choc hay nghe nh ting ma ri tm ta ; nhiu loai chn ngn phc tap do t hp nhiu n m khac nhau  , khi tung oc ln , cu thanh mt m iu du dng nh ting sao tri khin cho con ngi i vao canh gii khng -  linh -thanh tinh .

       Hanh gia khi nim tung chn ngn , tuy theo phng phap tu tp , co luc ming phat ra m thanh , do s phi hp cua ming va li , s nim chu cua tm cung ch phap nim thng chn tht ; nu tng ng vi tm thin thi , s nim thng khng chm khng nhanh , thanh va iu hoa ; nu tng ng vi tm hy xa thi s nim thng ta nh ln chui hat kim cng , thanh thoat vui ti ....

 

                      G2hFuMhh658

        Mt Tng nhn rng : Tm Chu  la mt loai tng s m ba rung ng c bit cua Ch Pht ; hanh gia khi tu tp Bn Tn Phap , trc tin cn phai quan tng linh anh cua Bn Tn , sau o goi Tn va tung nim Tm Chu cua Bn Tn ; vic ny ging nh chung ta x dung may radio la thn cua chung ta , em tng s cua minh ln cao cho ng b vi tng s cua Bn Tn hu c tng ng gia tri ; Tng s rung ng cua Bn Tn ging nh  mt Mt Ma Thng Tin cao cp c bit vy .

 

                    H4M0vcyZK1A

 

                               ANH SANG T2 UC CHU

                                  Bin soan ngay 29-08-2007.

                                 http://www.kimcanghuu.com

                                 http://www.huyenbihoc.com

                (  Moi trich dich hay copy xin ghi ro xut x nh trn )