HUYEN BI HOC DONG TAY

TRUNG TAM TRI TUE VA TAI LIEU

 

    CHU NGU MAT TONG    

                       NOI DUNG BAI GIANG BANG AUDIO

( CAC BAN CO THE DUNG CASSETTE THAU LAI DE DANH NGHE )

     HAY NHAN VAO NUT PLAY BEN DUOI DE NGHE BAI GIANG

                          https://webzoom.freewebs.com/thanthong/TAC DUNG CUA THAN CHU VA SU QUAN HE CUA AM BA DOI VOI CO THE.mp3