HUYEN BI HOC DONG TAY

TRUNG TAM TRI TUE VA TAI LIEU

CHU NGU - AM THANH VA NAO BO

                     NOI DUNG BAI GIANG BANG AUDIO

( CAC BAN CO THE DUNG CASSETTE THAU LAI DE DANH NGHE )

                 HAY NHAN VAO NUT PLAY BEN DUOI DE NGHE BAI GIANG

https://webzoom.freewebs.com/thanthong/NHUNG NANG LUC BEN TRONG AM THANH NHUNG LAN SONG AM THANH VA NAO BO.mp3