HUYEN BI HOC DONG TAY

TRUNG TAM TRI TUE VA TAI LIEU

                                        ĐẠI VIÊN MẢN 

 

                         

                          Đại Viên Mản thuộc Vô Thượng Du Già Bộ của Phái Áo Đỏ – Ninh Mả - NYINGMA – RNYING MABA – ADIYOGA - Mật Tông Tây Tạng .

                          Đại Viên mản còn gọi Đại Hoàn Thiện , Đại Cứu Cánh .

                          Đại Viên mản là pháp môn tối thượng thừa , dùng để thu nhiếp quang năng của mặt trời để tu luyện thân thể , nó giống như phương pháp thu nạp tinh hoa thái dương vào mổi buổi sáng của phái Đạo Gia Tu Tiên , để vô vi nội dưởng mà tu luyện nội đơn . Phương pháp Đại Viên Mản không cố ý thu tinh hoa của mặt trời , mà hành giả tiến hành sự tu luyện dưới ánh sáng mặt trời , mặt hướng về  mặt trời với một góc độ xiên để tụ thần mà tịnh quán Minh Điểm của vũ trụ , đồng thời hành giả dùng tâm lực để phóng phát tín hiệu mả hoá tương ứng , từ đó quang năng của mặt trời sẻ tuôn xuống đi vào nơi tồn trử bên trong cơ thể của hành giả .

                    Sự nghiên cứu của khoa học ngày nay đả chứng minh , tất cả sự vận động của sinh vật đều có trường năng lượng sinh vật ; do đó cường độ mạnh yếu của trường sinh vật nhân thể có liên hệ và ảnh hưởng mật thiết đến sức khõe của con người ; nhờ thông qua sự hấp thu lấy trường năng lượng của vũ trụ , có thể cường độ hoá và làm mạnh trường năng lượng nhân thể , từ đó làm mạnh hệ thống miển nhiểm của cơ thể , nâng cao năng lực phòng bệnh và chống bệnh của cơ thể , khiến cho tâm thân con người được khõe mạnh , kéo dài tuổi xuân và tăng cường tuổi thọ ...

              Những người tập Đại Viên Mản , trải qua một thời gian dài tu tập có công lực cao , thường tuổi thọ của họ cao , thân thể nhẹ nhàng , mạnh khõe , mặt như đồng tử , thanh niên và trước khi mất họ dùng tâm lực phóng phát tín hiệu mả hóa , để kích hoạt và phóng thích năng lượng thái dương được tồn trử trong người ra ngoài , làm cho các tổ chức của tế bào trong thân người bị phân giải  , nóng chảy và từ đó làm phát xạ ra ngoài những tia hồng quang , ánh sáng đỏ , hình thành hiện tượng cầu vòng ....thường gọi là  hiện tượng hồng hóa ...; Đó là một kỳ tích vi diệu của sự thành tựu pháp tu Đại Viên Mản vậy .

                         

             Vô Thượng Du Già Bộ gồm có ba bộ : Sanh Khởi Thứ Đệ –Viên Mản Thứ Đệ - Đại Viên Mản Pháp .

                          Giai đoạn thứ nhất  của Vô Thượng Du Già Bộ là công pháp Sanh Khởi Thứ Địa là giai đoạn chuẩn bị , quán tưởng tự thân là Bổn Tôn , trong tâm có nguyệt luân , trên nguyệt luân có Chủng Tử Tự của Bổn Tôn .

                          Giai đoạn thứ hai  của Vô Thượng Du Già Bộ là công pháp Viên Mản Thứ Đệ , là giai đoạn tu thân luyện khí , thông qua các phương pháp tu tập của  Bảo Bình Khí – Kim Cang Thông – Chiết Hỏa Định để đem khí của toàn thân thu nhiếp vàp Trung Mạch ; khi công lực cao thâm , sẻ tự nhập vào cảnh giới thiền định cao thâm , đạt đến tâm không niệm tịch , tự nhiên hiển lộ quang minh của tự tính , từ đó giác thọ được Không Minh – Lạc - Vô Niệm của thiền định .

                          Giai đoạn thứ ba  của Vô Thượng Du Già Bộ là công pháp Đại Viên Mản , công pháp nầy tương tợ như pháp Viên Đốn Chỉ Quán  của Thiền Tông và Thiên Đài Tông ở Trung Hoa , và tu thêm quán tâm và quán pháp ; công pháp Đại Viên Mản nhận rằng tự tâm bản lai thanh tịnh , viên mản , có đầy đủ và hiện hiện ra được tất cả , nên được gọi là Đại Viên Mản .

                        Pháp Đại Viên Mản gồm có hai phần : Triệt khuyết và Thoát Cát ; Nghĩa của Triệt Khuyết là Lập Đoạn , khi tu trì triệt khuyết cần giử giác thọ  không bị tán loạn , không quán tưởng trì niệm , mà buông thư thả thân tâm nhẹ nhàng tự nhiên ; gần giống với cách thiền Nhất Hạnh Tam Muội của Nam Thiền Tông . Thoát Cát có nghĩa là Siêu Đốn , đa số là ngồi Thiền , để cho Tâm được Hư Không .

                        Phương pháp chủ yếu của pháp tu Đại Viên Mản là thông qua trường năng lượng sinh vật của cơ thể để điều động trường năng lực của vủ trụ ; dùng tâm lực của hành giả để phóng phát tín hiệu , phối hợp với phép tập Bảo Bình Khí Công , để hấp thu trường bức xạ năng lượng vủ trụ qua ánh sáng của mặt trời , hầu tồn trử , làm mạnh trường năng lượng và thăng bằng nội khí của cơ thể .

                        Trong Trung Mạch có sự lưu thông của Mệnh Khí ; Mệnh Khí có hai công năng : một là Trí Tuệ Khí chuyên phụ trách tín hiệu ; hai Công Năng Khí chuyên phụ trách điều động trường bức xạ đến từ ngoại giới . Công Năng Khí gồm có đặc tính vật lý như Thanh – Quang – Lực và Điện Trường , cùng có tác dụng khống chế chỉ huy những tín hiệu khác . Còn Trí Tuệ Khí có khả năng làm sản sinh ra Trí Tuệ Quang . Nên phương pháp tu tập Đại Viên Mản là một quá trình điều động và khống chế Trí Tuệ Khí và Công Năng Khí vậy .

 

                 Chú ý , khi tu tập pháp Triệt Khuyết và Thoát Cát , cần tu tập dưới sự gia trì và chăm sóc của Kim Cang Thượng Sư .

 

            Tài liệu bên trên chỉ có tính cách nghiên cứu và tham khảo , mọi sự tu tập cần có sự hướng dẩn và chăm sóc của Minh Sư . Tất cả những bất trắc , thiệt hại xảy ra cho thân tâm cá nhân người tập hoàn toàn tự nhận mọi hậu quả do tự mình gây ra .

                                      

                                          ÁNH SÁNG – T2 – ÚC CHÂU

                                    Biên soạn ngày 30 – 08 – 2007

                                      http://www.kimcanghuu.com

                                      http://www.huyenbihoc.com

          

                    (  Mọi sự trích dịch hay copy xin ghi rỏ xuất xứ như trên )