HUYEN BI HOC DONG TAY

TRUNG TAM TRI TUE VA TAI LIEU

       

    GIAO LY CO BAN CUA MAT TONG

                     NOI DUNG BAI GIANG BANG AUDIO

( CAC BAN CO THE DUNG CASSETTE THAU LAI DE DANH NGHE )

     HAY NHAN VAO NUT PLAY BEN DUOI DE NGHE BAI GIANG

                              https://webzoom.freewebs.com/thanthong/GIAO LY CO BAN VE MAT TONG.mp3