HUYEN BI HOC DONG TAY

TRUNG TAM TRI TUE VA TAI LIEU

       GIOI THIEU VE MAT TONG 

                            NOI DUNG BAI GIANG BANG AUDIO

( CAC BAN CO THE DUNG CASSETTE THAU LAI DE DANH NGHE )

     HAY NHAN VAO NUT PLAY BEN DUOI DE NGHE BAI GIANG

                      https://webzoom.freewebs.com/thanthong/GIOI THIEU VE MAT TONG.mp3