HUYEN BI HOC DONG TAY

TRUNG TAM TRI TUE VA TAI LIEU

                                                       KIẾM TIÊN
                                      


                    Kiếm Tiên là do thuật luyện Đơn tu Tiên của Đạo Gia đem Nội Đơn hóa thành Khí , sau đó hóa Khí trở thành Kiếm , nên được gọi là Kiếm Tiên . Bên Tàu , Kiếm Tiên có hai môn phái , đó là Nam Kiếm Môn và Bắc Kiếm Môn . Sự tu luyện của Nam Bắc Kiếm Môn trên căn bàn là giống nhau , chỉ có chổ khác nhau là Nam Kiếm Môn luyện Chưởng Trung Kiêm , khi phóng Kiếm Khí từ trong tay phóng ra ; còn Bắc Kiếm Môn luyện Phục Trung Kiếm , khi phóng Kiếm Khí phóng từ mủi và miệng ; Do đó , bất kể là phóng Kiếm khí từ tay hay miệng ; nhưng trên căn bản đều dùng tinh hoa của con người là Tinh – Khí – Thần kết hợp để luyện thành Nguyên Quang , Khi Kiếm Tiên phóng khí có thể phóng ra từ miệng một luồng bạch quang , được xử dụng như Kiếm Khí có thể cách không cắt đầu cọp và có công năng xuyên sơn phá thạch . Nhà Đạo Gia có thể hợp nhất thân mình và Kiếm Khí để hóa thành một đạo hào quang bay lượn trên không .
Khi đã luyện thành Kiếm Khí , người xử dụng có thể làm thương tổn kẻ ác một cách vô hình , giai đoạn nầy là hành giả chỉ mới luyện thành Thần Kiếm , giai đoạn kế tiếp hành giả phải thu nhiếp ánh sáng , luyện Thần để có được Huệ Kiếm Nguyên Thần ; Sau đó hành giả còn phải luyện Hoàn Hư Hợp Đạo để có thể trở thành Phi Kiếm Thần Du được .
Các loại Kiếm Tiên : Thủ Trung Kiêm – Phục Trung Kiêm – Thần Kiếm – Huệ Kiếm – Phi Kiếm .
Do đó , trước tiên hành giả phải tựu Khí , tựu Quang để luyện Ánh Sáng , sau đó lấy Hư Vô mà luyện Nguyên Thần , để từ đó có thể xử dụng Kiếm Quang một cách ung dung tự tại .
Môn phái Kiếm Tiên kể trên được lưu truyền từ thời Tống bên Tàu .

 

KIẾM TIÊN NGŨ KIẾM

THUỘC
ĐỊA TẠNG MÔN KIẾM PHÁP

Của Kim Kiều Giác thời Đường bên Tàu .

Ngũ Kiếm là :
Khí Kiếm - Quang Kiếm - Sắc Kiếm – Kim Kiếm – Vô Kiếm

Khí Kiếm là do Khí hình thành , đó là bước đầu của Kiếm Tiên , vì lực còn yếu nên chỉ có thể phòng thân và giúp cơ thể mạnh khõe chống lại sự xâm nhập của bệnh tật .
Quang Kiếm được hình thành trên cơ sở của Khí Kiếm phối hợp với sự vận dụng Linh Quang . Đây là Linh Tánh mới phát khởi , thần thông pháp lực bắt đầu manh nha ; Loại Quang Kiếm nầy có thể phát thu tự tại , có thể biến hóa dài ngắn , to nhỏ , lúc vận dụng như Kiếm Hình , lúc thu lại như hạt đạn nhỏ gọi là Viên Kiếm , cất giử tại đơn điền . Khi hành giả luyện thành công được Quang Kiếm , là bắt đầu có tư cách sơ khởi lên cấp bậc đầu tiên của Kiếm Tiên .
Sắc Kiếm thuộc vào hàng trung cấp của Kiếm Tiên ; khi luyện thành lúc phóng kiếm hào quang lấp loáng muôn màu , có thể vượt thiên lý và có thể mang tải thông tin ; giúp hành giả mở thiên nhản , thấy được sự biến hóa vi diệu của thiên địa vạn vật ; khi ngoại giới có sự biến động , là tâm hành giả sẻ thu nhận được ngay ; bởi vì lúc đó vạn sự vạn vật như tương ứng trong tâm hành giả , biến hóa tự tri , ứng biến tùy tâm vậy .
Kim Kiếm là Kiếm của Đại La Kim Tiên , trên cơ bản của Sắc Kiếm , thông qua hợp tâm luyện tính , thu nhiếp thiện duyên của tâm địa và thiên tính mà thành . Pháp lực của Kim Kiếm rất cao cường , có thể biến đổi , gây ảnh hưởng và cải thiện mật mả và qui luật của vũ trụ thiên nhiên ; nhưng Kim Kiếm chưa có khả năng hợp nhất với đại đạo và lực của vũ trụ thiên nhiên .
Vô Kiếm là bước đại thành của Kiếm Tiên ; khi luyện thành Kiếm Tiên thì qui tựu được tam tài Thiên - Địa – Nhân ; hợp với thiên nhiên ; Vô Kiếm có đầy đủ Pháp Lực – Linh Diệu và Thần Thông ; nên Vô Kiếm có thể trở nên vô hình , vô tích , vô tướng ; người không thể thấy , quỷ thần không thể biết , biến hóa vô cùng . Vô Kiếm thuộc về vô lậu thần thông của hàng thượng thừa Kiếm Tiên , hành giả có thể hợp với thiên nhiên , hợp nhất vưới đại đạo , thông hư không , trùm pháp giới ; đạt đến cảnh giới ung dung tự tại vậy .

 

TUYỆT KỶ CỦA KIẾM TIÊN

Kiếm của Kiếm Tiên không phải loại kiếm làm bằng kim loại giết người sắc bén của người thường .
Kiếm của Kiếm Tiên là loại Kiếm tinh chế nhất trong tất cả các loại kiếm , dùng Thiên Tính của trời và Tâm Địa của Tiên , để tựu khí luyện Kiếm cho đến phát Quang , từ phát Quang luyệnt thành Sắc , từ Sắc trở thành Kim và từ Kim luyện thành Vô , mà hợp với tự nhiên . Khi luyện thành công , Tâm và Kiếm của hành giả có thể hợp nhất ; biến hóa tại tâm , vãng laitự ý ; Kiếm có tánh linh , tâm tưởng đến đâu , thì Kiếm bay đến đó ; trong một nhấp nháy có thể bay từ nam cực qua bắc cực , nhanh như điện chớp . Phi kiếm có thể diệt bạo trừ yêu tà , và có thể mang và truyền tải thông tin của hành giả đến nơi nào mà hành giả muốn ; Khi hành giả phóng kiếm , chỉ cần suy nghỉ trong tâm những điều muốn nói hay những hình ảnh gì đó , yếm vào trong kiếm mà phóng đến người nhận , dù cách xa muôn dặm cũng có thể đến nơi và hiện ra rỏ ràng trong tâm người nhận những điều hành giả muốn gởi . Do đó , Kiếm Tiên có thể vô hình vô tướng vận công phóng kiếm để tiêu diệt tạp niệm cùng tà tâm và tham dục của con người .
Kiếm do người luyện mà thành ; Người nhờ luyện được Kiếm mà trở thành Tiên .

 

THÂN KIẾM VÀ TÂM KIẾM

Thân Kiếm là vật hửu hình , Tâm Kiếm là vật vô hình ; Thân Kiếm hửu Vi , Tâm Kiếm Vô Vi .
Người luyện kiếm , thu nhiếp thân thể , để đi vào thế giới của Tâm ; dùng Tâm Nhản để quán sát thế giới và vạn vật ; luyện đến một giai đoạn nào đó , hành giả sẻ thể hội được Linh Tính Bản Nguyên của mình , từ đó mà luyện được Linh Kiếm vậy .
Tâm Kiếm : Kiếm tức Tâm , Tâm tức Kiếm , lấy Tâm dùng Kiếm thì vạn vật đều là Kiếm .
Kiếm ở trong Tâm , không thấy hình , không thấy bóng . Khi Kiếm nằm trong tay , phóng phát như điện , vô hình vô tích khiến cho người ngoài không thể phòng ngự được .
Tâm Kiếm có thể vượt khỏi sự giới hạn của Thân Kiếm , và có thể tung hành trong không gian diệu hữu .
Thân Kiếm là vật sở dụng của Tâm Kiếm , lấy Thân làm Kiếm , vận hành chân khí , phóng phát toàn thân hoặc vận dụng chân khí xuống tay , từ tay bắt ấn Kiếm , Kiếm Ấn khi đánh ra , như một thanh kiếm sắc bén , đều nằm dưới sự xử dụng của tâm .
Thân người là nơi ngụ của Tâm ; Tâm là Linh Thể của Thân ; Do Đó , khi hành giả đả hợp nhất được Thân Kiếm và Tâm Kiếm , từ đó tinh tấn tu luyện sẻ đạt đến cảnh giới thượng thừa của Kiếm Tiên vậy .

 

KIẾM PHÙ VÀ KIẾM CHÚ

Kiếm Phù là Ấn Chứng của người xử dụng kiếm ; Kiếm Chú là Chỉ Lệnh của người xử dụng kiếm . Khi Kiếm được luyện thành công , hành giả thường sở đắc luôn nhất Phù và Nhất Chú ; Để khi xử dụng kiếm hành giả vẻ chử Bùa nầy lên giấy rồi đốt đi , hay niệm một câu chú thì kiếm sẻ phóng đi , tùy tâm sở dục .
Bùa là hình của Tâm , dùng để phóng xuất lực của tâm ý ; còn Chú là Linh Ngử lực của Tâm được phóng xuất .
Khi luyện kiếm ở trình độ sơ cấp , thì chưa có thể sở đắc được chử Bùa Chú nầy . Việc sở đắc Bùa Chú nầy ở mổi người mổi khác ; vì khi mổi người luyện tập đến một giai đoạn nhất định nào đó , thì tư nhiên sẻ có được Tâm Phù và Thần Chú của riêng mình . Nhờ trong lúc luyện kiếm , trong thiền định sẻ tìm ra được Tâm Phù và Chú ngử của riêng mình xử dụng mà thôi , nên dù có truyền lại cho người khác cũng vô dụng và không có công hiệu . Do đó , Tâm Phù và Thần chú chỉ có thể thông qua sức lực của bản thân và được chứng ngộ từ trong tâm của tự bản thân , thì Tâm Phù và Thần chú nầy mới có hiệu nghiệm .

 

SÁT NHÂN KIẾM VÀ HOẠT NHÂN KIẾM

Kiếm có thể dùng để giết người và kiếm có thể cứu người ; tức kiếm có thể cứu người và cứu ta và kiếm có thể giết người và giết ta ; tất cả đều do sự vận dụng của tâm địa của người xử dụng kiếm .
Tất cả các pháp thuật trong thiên hạ đề có chổ tương thông với nhau ; thuật giết người cũng là thuật cứu sống người ; Kiếm giết người cũng là kiếm cứu sống người .
Sát nhân kiếm có thể giết người , là do tâm địa sát nhân tham dục vọng tưởng chủ động ẩn ở phía sau xử dụng ; Hoạt Nhân Kiếm có thể cứu người , là do tâm địa tinh khiết thuần lương tiềm tàng bên trong chi phối .
Sát Nhân Kiếm , Hoạt Nhân Kiếm đều là kiếm của Tâm xử dụng . Do đó , sát nhân hay cứu người đều là cái dục phát nguyên từ Tâm của hành giả . Chỉ khi nào tâm của hành giả đi vào cỏi giới thanh tịnh vô vi , thì lúc đó kiếm mới có thể siêu xuất vượt khỏi cảnh sát nhân và cứu nhân , mà tung hoành tự tại trong hợp với đạo đức tự nhiên nhi nhiên của thiên địa .
Có được một thanh kiếm toàn quyền sanh sát dưới sự xử dụng của tâm , cùng hợp tính đạo đức tự tại của kiếm , lúc đó hành giả có thể vượt lên khỏi vạn vật rồi vậy .
Người luyện kiếm , hảy luyện cho mình một thanh kiếm cứu người , nó một thanh tâm tâm kiếm ung dung tự tại khả quí đấy .

 

LINH KIẾM

Kiếm là do người nắm , chỉ có người vô uý , kiếm mới vô úy ; chỉ có người trung trực , kiếm mới trung trực ; chỉ có tâm tà thì kiếm mới tà .
Chỉ có cảnh giới tâm địa vượt khỏi sanh tử , vạn sự vô ngại , thì kiếm mới có linh hồn ; dùng tánh linh của kiếm để phù trợ chính nghĩa , tiêu trừ tà ác , thì mới xứng đáng là thiên hạ vô địch .
Hảy tôn kiếm như Tiên , như Phật , như Tâm của ta , thì kiếm và ta hòa cùng nhất thể , thì âm thanh của kiếm là sự thố lộ linh ngử của tâm hồn ; nếu làm được như thế trong khi luyện kiếm , thì kiếm sẻ có được linh hồn tiềm ẩn trong đó vậy .
Khi kiếm có sanh mạng , thì sẻ có linh hồn , thì sẻ phát sanh trí huệ ; khi đả ttrở thành một thanh kiếm trí huệ , thì nó có khả năng chặt đứt tất cả phiền nảo , tham ô và ái dục , thì đây thực là một thanh thuần dương chi kiếm .
Khi dùng pháp lực của kiếm vào việc thiện , đó là tánh linh của kiếm và là hào quang của kiếm .
Khi dùng pháp lực của kiếm vào việc ác , thì đó là sự cong vại và ô uế của kiếm .
Nếu đem tình thương yêu bác ái lồng vào trong kiếm , khi đem xử dụng ở một nơi nào , thì một sanh mạng sẻ được sanh ra từ nơi đó ; đó là một thanh Ái Kiếm .
Nếu đem tình yêu lồng vào trong kiếm , khi đem xử dụng ở một nơi nào , thì nơi đó sẻ có linh quang ; đó là một thanh Tình Kiếm .
Sự linh diệu của kiếm phát xuất từ trong định , kiếm tâm luôn trau luyện từ trong thanh tịnh vô vi , chỉ cần trong tâm vận lên thanh linh kiếm của tâm tự tại nầy , thì mới có thể vượt qua tâm hải và hình tướng của vạn vật .
Hành giả , hảy luyện cho mình một thanh kiếm vô tâm vượt lên khỏi tất cả , thì nó mới thật là một thanh linh kiếm vậy .

 

                      

           Tài liệu bên trên chỉ có tính cách nghiên cứu và tham khảo , mọi sự tu tập cần có sự hướng dẩn và chăm sóc của Minh Sư . Tất cả những bất trắc , thiệt hại xảy ra cho thân tâm cá nhân người tập hoàn toàn tự nhận mọi hậu quả do tự mình gây ra .

                                      

                        ÁNH SÁNG – T2 – ÚC CHÂU

                                        Biên soạn  

                                 http://www.huyenbihoc.com

                                (  Bài trên được trích lại từ 

      SỐNG CHẾT SỰ ĐẠI của ÁNH SÁNG – T2 – ÚC CHÂU ở 

        http://www.vietnetcenter.com/diendan/viewtopic.php?t=257)