HUYEN BI HOC DONG TAY

TRUNG TAM TRI TUE VA TAI LIEU

         LI TM CHƯỞNG

                    Li Tm Chưởng là hành giả ṿn dụng Linh Tử ̉n tàng trong Śm Sét thu nhíp tại lòng bàn tay , sau đó dùng nịm lực đ̉ vẻ bùa , r̀i từ đó mà phóng phát năng lượng cùng thng tin ṃt mả ra ngoài đ̉ trị ḅnh hay tự ṿ .

               Li Tm Chưởng có bùa có chú , dùng đ̉ trị ḅnh , đủi tà ma , tŕn ác phát dương thịn tm , có th̉ c̀u mưa , làm tan my và trịu thỉnh cảm ứng thng với quỷ th̀n ..
Li Tm Chưởng g̀m có :

                Chưởng Tm Li Ṇi Luỵn Pháp Chưởng Tm Li Khai Quang pháp Ma Chưởng Sinh Địn Pháp Típ Li Trợ Cng Pháp Thái Địn Trợ Cng Pháp Chưởng Tm Li Trị Ḅnh Pháp Chưởng Tm Li Cách Khng Trị Ḅnh Pháp Chưởng Tm Li Cách Khng Trị Ác Pháp Chưởng Tm Li Th́i Giải Pháp và Chưởng Tm Li Khứ Tà Pháp Tán Vn Pháp ......

 

                         

Tài lịu bn trn chỉ có tính cách nghin cứu và tham khảo , mọi sự tu ṭp c̀n có sự hướng d̉n và chăm sóc của Minh Sư . T́t cả những b́t trắc , thịt hại xảy ra cho thn tm cá nhn người ṭp hoàn toàn tự nḥn mọi ḥu quả do tự mình gy ra .

                                      

                                  ÁNH SÁNG T2 ÚC CHU

                                                 Bin soạn  

                                      http://www.huyenbihoc.com

                                    (  Bài trn được trích lại từ

              ŚNG CH́T SỰ ĐẠI của ÁNH SÁNG T2 ÚC CHU ở 

                http://www.vietnetcenter.com/diendan/viewtopic.php?t=257)