HUYEN BI HOC DONG TAY

TRUNG TAM TRI TUE VA TAI LIEU

                                             

CO THE HOC CUA MAT TONG

NOI DUNG BAI GIANG BANG AUDIO

( CAC BAN CO THE DUNG CASSETTE THAU LAI DE DANH NGHE )

     HAY NHAN VAO NUT PLAY BEN DUOI DE NGHE BAI GIANG

                              https://webzoom.freewebs.com/thanthong/NHUNG KIEN THUC VE CO THE CUA MAT TONG.mp3