HUYEN BI HOC DONG TAY

TRUNG TAM TRI TUE VA TAI LIEU

                                               

 

                                           ĐẠI THỦ ẤN

 

     Đại Thủ Ấn củng là một pháp  trong Đại Viên Mản bộ pháp của phái Cát Cử Phái Áo Trắng – BKAV BRGYUD PA – KARGYUPAS và phái Tác Già –Phái Áo Bông SAKYA – SA SKYA PA  của Mật Tông Tây Tạng .

                  Đại Thủ Ấn là Minh – Không Bất Nhị và Không – Lạc Bất Nhị .

                  Đại Thủ Ấn chia ra làm ba loại : là Thực Trụ Đại Thủ Ấn – Không Lạc Đại Thủ Ấn và Quang Minh Đại Thủ Ấn .

                 A.- Thực Trụ Đại Thủ Ấn : Tức Tứ Du Già , dành dạy cho những người hạ căn , không cần quán đảnh , chỉ cần Kim Cang Thượng Sư truyền Mật Khẩu Bí Quyết , tuần tự nhi tiến ,  y theo Trung Đạo mà đắc chứng Không Trí ; đi từ Bồ Đề Đạo Thức Đệ để nhập vào Đại Thủ Ấn , là từ Trung Luận đẳng học mà từ từ đi vào , nên gọi là Thực Trụ Đại Thủ Ấn .

                  B.- Không Lạc Đại Thủ Ấn : Dành dạy cho những người trung căn , dạy tu theo mật pháp , cần quán đảnh , tu khí – mạch – minh điểm và Naropa lục pháp  ; từ đó phát sanh Đại Lạc , tự chứng Đương Thể Tức Không ; lấy Không – Lạc mà chứng Chánh Trí .

                 C.- Quang Minh Đại Thủ Ấn : Tức Hằng Hà Đại Thủ Ấn , là pháp môn tối thượng , dành cho những người có thượng căn ; khi cơ duyên của hành giả đến , chỉ cần sự gia trì cao cấp của Kim Cang Thượng Sư , trong nháy mắt , hành giả liền ngộ Đạo Vô Thượng Bồ Đề .

                  Phương pháp tu tập Đại Thủ Ấn có hai phương pháp Đốn  ( nhanh ) và Tiệm tu  ( chậm ) , đều ngồi để tu Tâm không tu Khí ; Đốn pháp của Đại Thủ Ấn tương tợ pháp tu Triệt Khuyết của Đại Viên Mản , là buông thả tự nhiên vô niệm , không cần cố ý thu  nhiếp tâm ; còn Tiệm pháp của Đại Thủ Ấn thì cần tu thông qua Tứ Pháp Du Già , từ dể đến khó : 1.- Chuyên Nhất Du Già là cần thu nhiếp Tâm vào một nơi hoặc chú tâm vào sự hô hấp của Bảo Bình Khí Công , hoặc tâm chuyên chú vào một Tượng Phật , để cho Tâm được chuyên nhất mà dần dần đi vào sự tịch tịnh của Định cảnh . 2.- Ly Hí Du Già là sau khi hành giả đạt đến cảnh niệm định và tâm được tịch tịnh của Chuyên Nhất Du Già liền phản quán nội tâm để đi vào Không Tịch Định Cảnh mà Minh Tâm Kiến Tánh . 3.- Nhất Muội Du Già là trong sinh hoạt thường này thường giử tâm an định thức giác ở cảnh giới tịch tịnh đả đạt được ở hai giai đoạn trên , nhờ thế mà tâm không bị tán loạn , hành giả nhận ra tất cả là mộng ảo , dần dần đạt đến cảnh giới Động Tịnh Bất Nhị và Tâm Cảnh Bất Nhị . 4.- Vô Tu Du Già là sau khi hành giả đả đạt đến cảnh giới Động Tịnh Bất Nhị và Tâm Cảnh Bất Nhị , thì lúc nầy hành giả không cần quán tưởng , nhiếp tâm  , mà tâm vẩn  tự nhiên an định và thức giác , nên gọi là Vô Tu Chi Tu vậy .

 

                        1tkDTk3xzCY

                     Tam Tịch của  pháp tu Đại Thủ Ấn là : Thân Tịch – Ngử Tịch  và Ý Tịch  .

                   1.- Thân Tịch Tịnh : Thân Tịch là thân ngồi theo Thất Chi Toạ Pháp , để cho các mạch được khai mở , để ý Khí , Tức được thanh tịnh mà sản sinh Bồ Đề Cam Lộ , dể sinh Khinh , An , Hỷ ,  Lạc và Minh Thể hiển hiện . Tịch Tịnh là thân có thể diệt tất cả phiền nảo , như kim cương không lay động bởi vật bên ngoài , như núi Tu Di , bản lai như như xa lìa các cảnh thiện ác ....để pháp an định tự nhiên mà an định , tức thân trụ tự bản nhiên ; nên Thân Tịch là phần căn bản trong phép tu Đại Thủ Ấn.

                  2.- Ngử Tịch Tịnh : Là chủ yếu tu Khí , dùng phép Cửu Tiết Phật Phong để thở ra hơi trọng trược , kế đến , để hơi thở đều hòa tự nhiên mà nghe hơi thở ra vào .

                      Tu Khí trong Ngử Tịch Tịnh gồm có bốn giai đoạn :

-         Dùng phép tập Cửu Tiết Phật Phong để hít vào khí trong lành , thở ra khí trọng trược .

-         Dùng phép tập Kim Cang Thông để khí châu lưu toàn thân .

-         Dùng phép tập Bảo Bình Khí để đưa khí vào trung mạch .

-         Dùng phép tập Mẩu Hợi Kim Cang Quyền để điều hợp các mạch ở luân xa cổ họng , luân xa tim và luân xa bụng , và làm khai thông kinh mạch .

3.- Ý Tịch Tịnh là sự kết hợp cao độ của khí và ý niệm .

                      Tu Khí trong Ý Tịch Tịnh gồm có hai giai đoạn :

           a.- Y cứ vào Minh Điểm : Minh Điểm trắng trên đầu như nước cam lộ nhỏ xuống đan điền , Minh Điểm đỏ ở dưới như lửa bốc cháy lên tương hội với Minh Điểm trắng ở đan điền .

          b.- Y cứ vào Khí nhu hòa , Tức nhu hòa bình Khí , hít thở vi tế nhẹ nhàng tự nhiên .

          Ý Tịch là giai đoạn cuối cùng , chú trọng tu trì ý niệm .

 

FCotuy5Y8u8

 

                   Đại Thủ Ấn là pháp tu cuối cùng , khi hành giả tu tập đạt đến cảnh giới nầy , thì tự nhiên các khả năng ngoại cảm tiềm ẩn của cơ thể sẻ hiển lộ khai phát .       

                    Phương pháp tu tập của Đại Thủ Ấn không giống như Tham Thiền – Tham Thoại Tầu – Tứ Thiền Bát Định của Thiền Tông , còn phương pháp Chỉ Quán và Vô Tưởng Định của Thiền Tông chỉ là một phần tu pháp nằm trong đại pháp Đại Viên Mản , và̉ còn là một bộ phận quan trọng nhất của Đại Viên Mản , nó bao gồm Triệt Khuyết là Không Tính , Thoát Cát là Trí Tuệ , Phong Bộ là luyện Khí và Không Bộ dùng để quán Không .

                 Người ngoài cho Phật Giáo là Duy Tâm , thật ra Phật Giáo không phải là Duy Tâm Luận hay Duy Vật Biện Chứng Luận , mà Phật Giáo là Duy Thức Luận . Thức có nghĩa là sự hợp nhất  của tâm và vật thành nhất thể . Ngoài lục thức là mắt , tai , mủi , miệng , thân ý ; còn có thức thứ bảy là tiềm thức hay mạt na thức , thức thứ tám là vô thức – ý thức vũ trụ hay là A Lại Da Thức . Thí dụ , một người trông thấy một cô gái , đó là sự phát hiện của nhản thức , sau đó tín hiệu nầy truyền qua thức thứ sáu là ý thức , người đó liền biết đó là một cô gái và là một cô gái rất đẹp , liền sau đó sanh ra ý niệm yêu thương , muốn làm quen với cô ta , đó là tác dụng của thức thứ bảy là Tiềm Thức hay Mạt Na Thức  ; Mạt Na Thức  là Tự Ngả của con người , nó sinh ra từ trong thức thứ tám là Vô Thức hay A lại Da Thức ; mà A lại Da Thức giống như một nhà kho chứa đồ to lớn , nó chứa rất nhiều các loại chủng tử , những chủng tử nầy do sự thọ hành của thân tâm con người mà huân tập chất chứa và không ngừng thay đổi và biến hóa , chủng tử sanh hiện hành , hiện hành huân chủng tử ; chủng tử lại chia ra thành Kiến Phần là Tính Năng và Tương Phần là phần vật chất bất diệt ; Do đó , khi hành giả tu tập Đại Thủ Ấn , đến giai đoạn cuối cùng cả thức thứ tám là A lại Da Thức củng quán thành Không , liền đạt đến Đại Viên Cảnh Trí ; tức là thông qua sự  tu tập Đại Thủ Ấn mà đạt đến sự thức giác của cảnh giới Tâm Vật Hợp Nhất , nhờ đó mà đạt được giải thoát khỏi vô minh ,luân hồi , đi đến giác ngộ thành Phật .

             Phương pháp tu Đại Thủ Ấn , thường dùng cách thống nhất các mặt  đối lập để giải quyết các vấn đề của tư duy , quán Không để phá Không , như Sắc và Không , Không và Hửu , Chân và Vọng , Sanh và Tử , Thị và Phi , Thường và Đoạn , Uế và Tịnh , Thăng và Giảm , Thủ và Xả , Nhân và Duyên , Nhân và Quả , Hư và Vọng .....Ngoài ra Đại Thủ Ấn còn dùng phương pháp Phủ Định của Phủ địnn để tu tập , để đi từ sơ cấp đến cao cấp , đồng thời chú trọng phương pháp tu tập để biến đổi từ Chất đến Lượng , từ việc  tích tụ Năng Lượng của sự tu tập trong thời gian qua , để đến một lúc nào đó , khi đủ hỏa hầu và công lực cao thâm ,  thì sẻ đốn ngộ , siêu phàm nhập Thánh , Tức Thân thành Phật vậy .

             Ngoài ra , để giúp tăng thêm sự tương ứng của pháp lực , Đại Thủ Ấn có thể hợp tu với : Linh Nhiệt Thành Tựu Pháp – Cửu Tiết Phật Phong – Đại Thán Thi – Khán Quang .....

 

                           

 

                            Tài liệu bên trên chỉ có tính cách nghiên cứu và tham khảo , mọi sự tu tập cần có sự hướng dẩn và chăm sóc của Minh Sư . Tất cả những bất trắc , thiệt hại xảy ra cho thân tâm cá nhân người tập hoàn toàn tự nhận mọi hậu quả do tự mình gây ra .

                                      

                                      ÁNH SÁNG – T2 – ÚC CHÂU

                                        Biên soạn ngày 30 – 08 – 2007

                                      http://www.kimcanghuu.com

                                      http://www.huyenbihoc.com

          

                    (  Mọi sự trích dịch hay copy xin ghi rỏ xuất xứ như trên )