HUYEN BI HOC DONG TAY

TRUNG TAM TRI TUE VA TAI LIEU

    

 

        NGŨ LI CHƯỞNG PHÁP 

                 

                      Ngũ Li Chưởng Bí Pháp là ṇi cng của Đạo Gia , tương truỳn từ xưa dùng đ̉ trắc định tṛn pháp của qun địch , hoặc dùng ngũ Li đ̉ b́ tṛn ; do Quỷ Ćc Tử truỳn dạy , Tn T̉n , Trương Nghi và T T̀n ở đời chín qúc đ̀u thng thạo thụt ǹy ; sau đó truỳn lại cho Bạch Ngọc Đàm , Dư B̉n Thịn , Bác Học Sơn ........

                  Bn Thíu Lm ngoại gia cũng có Ngũ Li Chưởng , thường gọi là Ngủ Đ̣c Thủ Chưởng Pháp , là ṃt pháp nằm trong 72 th̀n cng của Thíu Lm .

                   Hịn nay , Ngũ Li Chưởng là cng pháp cao ćp của phái Vỏ Đang , trong sự ṭp luỵn có phương pháp luỵn nghe tíng śm sét ; phương pháp ṭp phát m , dùng sự ch́n đ̣ng của m ba như śm sét đ̉ trị ḅnh .

               Sự ṭp luỵn Ngũ Li Chưởng pháp có lin quan đ́n śm sét , luỵn Ngũ Li Chưởng c̀n phải thu nhíp m thanh của śm sét , trong những ngày mưa to gió lớn , śm sét n̉ đùng đùng là thời gian t́t nh́t đ̉ ṭp luỵn , nhờ th́ ṃnh mn của hành giả có th̉ mạnh ln mà giúp ích cho cng pháp phát thanh sau ǹy . Thứ đ́n khi dùng Ngũ Li Chưởng pháp đ̉ trị ḅnh thì hành giả c̀n dùng vít ch́m dung dịch loảng của ṃt hợp ch́t thúc tán nhuỷn của Chu Sa Lưu Huỳnh Bạch Trụt mà vẻ ln ṃt tờ gíy vàng 7 chử bùa bằng c̉ tự chử Tàu với t́m gíy vàng khác vẻ chử ṃt chử bùa c̉ tự chử Li ln đó .Sau đó đặt t́m gíy có 7 chử bùa ln thn người ḅnh và đặt t́m gíy có chử Li ln ch̉ bị ḅnh , ḱ đ́n hành giả ṿn cng phóng khí vào ch̉ ḅnh , lúc ǹy hành giả có được khí cảm và khi khí đả đi vào ch̉ bị ḅnh , hành giả tức thời dùng tíng hét sư tử h́ng phóng m ba như śm sét ph́i hợp với năng lượng của khí lực mà đả thng kinh mạch và đem quỷ đạo ṃt mả của DNA trở v̀ nguyn vị nơi bị ḅnh , đ̉ từ đó ḅnh được thuyn giảm và tiu trừ .

                   Nói v̀ thụt ṭp luỵn của Ngũ Li Chưởng trong trị lịu ḅnh ṭt g̀m có phương pháp thu nhíp ĺy tinh khí của b́n phương của Bạch H̉ Huỳn Vũ Thanh Long Chu Tước tương ứng với chn khí của ngũ tạng , c̣ng vào ḅ pháp của Long H̉ Qui Hạc Xà , ph́i hợp với phương pháp phát linh m của ngũ tạng , đ̉ từ đó tìm tm ṇi thủ , ć tinh đ̉ thủy qui nguyn , tm b́t đ̣ng , khí ḱt mà hỏa trìu nguyn . Chn tính tịch tịnh đ̉ ngũ khí trìu nguyn mà hóa thành Linh Khí đ̉ tùy tm xử dụng trong Ngũ Li Chưởng Pháp .

                Ngoài ra , người ṭp Ngũ Li Chưởng Pháp còn phải thng thạo Đại Lục Nhm , các cách b́ tṛn của Thin Bàn và Địa Bàn cùng các pháp b́ khí . đ̉ có lợi trong lúc ṿn dụng Ngũ Li Chưởng Pháp trong trị lịu và tự ṿ .

 

 

Tài lịu bn trn chỉ có tính cách nghin cứu và tham khảo , mọi sự tu ṭp c̀n có sự hướng d̉n và chăm sóc của Minh Sư . T́t cả những b́t trắc , thịt hại xảy ra cho thn tm cá nhn người ṭp hoàn toàn tự nḥn mọi ḥu quả do tự mình gy ra .

                                      

                                    ÁNH SÁNG T2 ÚC CHU

                                                     Bin soạn  

                                        http://www.huyenbihoc.com

                                           (  Bài trn được trích lại từ

               ŚNG CH́T SỰ ĐẠI của ÁNH SÁNG T2 ÚC CHU ở 

                  http://www.vietnetcenter.com/diendan/viewtopic.php?t=257)