HUYEN BI HOC DONG TAY

TRUNG TAM TRI TUE VA TAI LIEU

                                   


PHAT GIAO TAY TANG TU LAU DA DUOC NGUOI TAY PHUONG TIEP NHAN VOI MOT THAI DO  TAM LINH TICH CUC VA COI MO NEN DA HOA NHAP VOI CAC NGUON TAM LINH SAN CO CUA HO  , NHO DO  TINH HOA TAM LINH TICH CUC , VI DIEU VA THUC TIEN CUA PHAT GIAO TAY TANG , DA GIUP CUOC SONG VAT CHAT VA TAM LINH CUA NGUOI TAY PHUONG  DUOC  THANG BANG VA PHONG PHU , YEU DOI HON ......

             http://www.huyenbihoc.com/ebuddhism.htm