HUYEN BI HOC DONG TAY

TRUNG TAM TRI TUE VA TAI LIEU


            
      
                  

                                               

                                                  THÔI MIÊN HỌC

 

          Thôi Miên Học được xuất bản năm 1929 tại Hà Nội , do Tân Sanh Biên tập .

 

          Quyển Thôi Miên Học nầy là một bộ sách quí và đã bị tuyệt bản còn sót lại ...., tìm thấy được trong kho tàng Huyền Bí Học VN , nay hân hạnh được đến tay các bạn yêu thích Huyền Học Việt Nam có thêm tài liệu tham học ....

 

                                               MỤC LỤC

                

  Bộ Thôi Miên Học nầy gồm 5 tập :

   Tập Một : Thôi Miên Thực Nghiệm 1 .

-          Lời giới thiệu .

-          Lịch sử của Thôi Miên.

-          Bốn thứ mảnh lực của ảnh hưởng thôi miên : Nhản Lực , Nhân Điện , Dẩn Dụ , Ám Thị .

-          Cách luyện tập 4 thứ mảnh lực Thôi Miên .

-          Học về giấc ngủ của thôi miên : các trạng độ đặc biệt :

          Dùng phương pháp thôi miên của Jagot và Filiatre :

             - Trạng thái vô hồn – Cảm giác xuất ngoại – Trạng độ hóa cơ – Toàn thân thâu túc – Mê Thần – Quang huy linh tính – Thiên nhản thông – Trạng độ đồng cảm – Trạng thái tiêu thần – Hôn thụy – Xuất hồn .

      

                   Tập Hai  :  Thôi Miên Thực Nghiệm 2 .

-          Lời nói đầu .

-          Một lời khuyên .

-          Nói về câu chuyện mẹ mìn .

-          Mấy lời về quyễn Thôi Miên Học 1 .

-          Các kỳ trạng trong Đại Học .

-          Bồi dưởng tinh thần .

-          Lời phụ về phép ăn uống .

-          Bổ túc về hô hấp .

-          Tự kỷ ám thị .

-          Thần hồn và thể phách .

-          Muốn tự kỷ ám thị thì phải thế nào .

-          Tại sao muốn bồi dưởng tinh thần , lại cần phải biết tự kỷ ám                                                    

thị ?

-          Một vài câu ám thị kiểu .

-          Người học thôi miên đối với tự kỷ ám thị .

-          Tinh thần tự trị .

-          Tự kỷ ám thị và tinh thần tự trị .

-          Phương pháp phổ thông .

-          Mấy phương pháp làm mê , cần cho nhà thí nghiệm .

-          Thôi miên nhiều người một lần .

-          Phiến loạn ngủ quan đối với dị đoan .

-          Sai khiến người thụ cảm trong giấc ngủ thôi miên .

-          Chửa bệnh dạ dầy bằng thôi miên .

-          Cái hại của thôi miên .

-          Vì sao người thụ cảm làm theo những thứ ám thị ác nghiệt ?

-          Thôi miên tức tốc : Phương pháp để diển trò trên sân khấu .

-          Chuyển di tư tưởng .

-      Các phương pháp thực nghiệm về  :   - Trạng thái vô hồn – Cảm giác xuất ngoại – Trạng độ hóa cơ – Toàn thân thâu túc – Mê Thần – Quang huy linh tính – Thiên nhản thông – Trạng độ đồng cảm – Trạng thái tiêu thần – Hôn thụy – Xuất hồn .

-  Các phương pháp bí truyền : - Phương pháp giáng thần học – Phương pháp thôi miên – Phương pháp Fakir Ấn Độ .

           Các phương pháp bí truyền thực nghiệm : - Làm cái bàn nổi lên giửa không gian – Cách giao thiệp với linh hồn -.

-          Bổ túc về cách lựa người dể bị thôi miên .

-          Nói về tưởng tượng .

-          Lời tổng kết của quyển thứ hai .

 

                   Tập Ba :  Thôi Miên Yếu Lý Học Thượng .

                              I.- Chương một :

-          Lời nói đầu .

-          Thôi miên danh học .

-          Các cách thôi miên hiện thời : Tức tốc và tuần tự .

-          Các thứ trạng thái thông thường của thôi miên .

-          Tổng kết .

-          II.Chương Hai : Nhân điện học .

 

-          Phân cực của nhân điện .

-          Ảnh hưởng của hai chi cực .

-          Cách dẩn nhân điện .

-          Cách giải điện .

-          Ảnh hưởng của đối chi và trùng chi .

-          Hiện tượng thụ cảm của mọi người .

-          Chửa bệnh bằng nhân điện .

-          Nhân điện thực tế .

-          Ảnh hưởng của nhân điện đối với động vật .

-          Ảnh hưởng của nhân điện đối với các loài thảo mộc  .

-          Ảnh hưởng của nhân điện đối với khoáng vật .

-          Ảnh hưởng của nhân điện đối với vi trùng  .

-          Hào quang nhân điện .

                  III.- Chương thứ ba : Dẩn dụ học .

-          Dẩn dụ học là gì ?

-          Dẩn dụ đối với thần hồn và thể phách .

-          Quả quyết dẩn dụ .

-          Đàn lý dẩn dụ .

-          Gián tiếp dẩn dụ .

-          Văn tự dẩn dụ .

-          Dẩn dụ thực nghiệm .

-          Dẩn dụ trong lúc còn thức .

-          Dẩn dụ tới giấc ngủ .

-          Trình độ thụ cảm .

-          Hiệu quả của dẩn dụ trong giấc ngủ thôi miên .

                     IV.- Chương thứ tư : Ám thị học .

-          Mảnh lực của tư tưởng .

-          Tư tưởng từ gnoài mà vào .

-          Tư tưởng chế ngự ta .

-          Tư tưởng chế ngự kẻ khác .

-          Tà thuật .

-          Trù ảo và mê hoặc .

-          Tư tưởng giao thông .

-          Ám thị  .

-           Tổng kết .

 

            Tập Bốn : Thôi Miên Yếu Lý Học Hạ .

                                        Lệ ngôn .

                 I.- Chương Một : Để cho được quan sát các trạng độ và hiện tượng thông thường của thôi miên .

                                     - Đại Khái .

   

-          Trạng thái hoặc ứng của thôi miên .

-          Trạng thái thiếp tín của thôi miên và dẩn dụ học .

-          Ảnh hưởng của đá nam châm và sự chuyển di trạng thái .

-          Thôi miên nửa người .

-          Chuyển di sự cảm giác từ người thụ cảm nầy , sang người thụ cảm khác .

-          Ảnh hưởng viển cách của các chất thuốc và chất độc .

 

           II.- Chương thứ Hai : Để cho được quan sát các trạng thái của nhân điện học .

-          Muốn thí  nghiệm , phải thế nào ?

-          Phải thí nghiệm thông thường trước .

-          Phương pháp mê hồn bằng nhân điện .

-          Trạng thái bị cảm .

-          Trạng thái hoặc ứng .

-          Trạng thái thiếp tín  .

-          Cách giải tán .

-          Lời nói cuối chương .

 

III.- Chương thứ ba : Cho thấy được trạng độ Quang Huy của trạng thái Thiếp Tín .

-          Bọn thiếp tín có cái năng lực lương y .

-          Cách thí nghiệm đầu tiên .

-          Viển cách Quang Huy .

IV.- Chương thứ tư : Cho được quan sát về hiện trạng thần thức .

-          Thần thức là gì ?

-          Thần thức tự nhiên .

-          Thần thức đào tạo .

-          Tại sao mà có thần thức ?

 

V.- Chương thứ năm : Cho được quan sát hiện tượng cảm giác xuất ngoại .

                                    - Cảm giác xuất ngoại là thế nào ?

                                    - Tập trung cảm giác vào sáp ong .

                                    - Tập trung cảm giác xuất ngoại của thụ cảm và các đồ vật thường dùng .

                                   - Phương pháp thực nghiệm .

                                   

VI ._ Chương thứ sáu : Muốn cho được quan sát hiện tượng xuất hồn .

-          Hiện tượng xuất hồn .

-          Hồn là gì ?

-          Xuất hồn thụ cảm .

-          Cách giải tán ảnh hưởng nhập hồn .

-          Xuất hồn tự nhiên .

-          Tự kỷ xuất hồn .

VII .- Chương thứ bảy : Thần giao cách cảm .

-          Thần giao cách cảm là gì ?

-          Chi nhánh của thần giao cách cảm : Lảnh hội cân ý pháp – Chuyển di tư tưởng – Viển cách thôi miên hay thần giao cách cảm .

 

Tập năm : Thần giao cách cảm A – Lảnh hội cân ý pháp – Phương pháp thực nghiệm.

-          Bài nói chung về học Thần Giao Cách Cảm .

-          Bài thứ nhất : Giới thiệu tổng quát .

-          Bài thứ hai : Thần kinh hệ – Mảnh lực thể phách , hạ trí – Nguyên lý của lảnh hội cân pháp – Cách thí nghiệm của bác Sỉ Binet – Cách thí nghiệm đầu tiên của Bác Sỉ Allone về Lảnh Hội Cân Pháp – Thể Phách và các hiện tượng của thể Phách .

-          Bài thứ tư : Phương pháp thực nghiệm thứ hai – Cách chỉ huy công cuộc thí nghiệm – Cân ý và cân rung chuyển – Các nhà đọc tâm thuật diển trò giửa công chúng – Cung haọt động thuộc về thể phách của cân tiết .

 

-          Bài thứ sáu : Một phương pháp cần thiết trong cơ quẩn bách –  Những phương pháp lảnh hội cân ý khác – Ý tứ của các cung rung chuyển thể phách – Mục đích của các cách thí nghiệm .

 

-          Bài thứ bảy : Một cách thí nghiệm khác – Cái lợi của cặp mắt bị bịt tối – Thước ngọc khuôn vàng – Cách tìm ra vật bị dấu kín – Đối với khán giả .

 

-          Bài thứ tám : Một cách thí nghiệm ly kỳ – Phương pháp rất hoàn mỷ – Công hiệu thần tình – Thực hành giản dị , nếu như đả thí nghiệm rất kỷ lưởng bài trước .

 

-          Bài thứ chín : Truy nả thủ phạm giết người – Phương pháp hành động – Các tấn tuồng của Lảnh Hội Cân Ý -  Lảnh hội tư tưởng – Thay đổi người bị thí nghiệm .

 

-          Bài thứ mười : Lảnh hội tưởng tượng – Cầm lái xe hơi với cặp mắt bịt tối – Phải hành động thế nào – Sự bí mật của nhà đọc tâm thuật .

 

-          Bài thứ mười một : Con đường bí mật – Hành động của người thí nghiệm – Cùng công chúng xé cái màn bí mật của các nhà đọc tâm thuật chuyên môn .

 

-          Bài thứ mười hai : Mở khóa tủ sắt – Một cái công hiệu ly jỳ của môn học lảnh hội cân ý pháp – Kết quả của thực tế – Giải quyết rất giản dị – Tránh những lời giản giải – Thể phách với người đời .

                                Kết Luận .Make payments with PayPal - it's fast, free and secure!         Make payments with PayPal - it's fast, free and secure!         Make payments with PayPal - it's fast, free and secure!