HUYEN BI HOC DONG TAY

TRUNG TAM TRI TUE VA TAI LIEU

CAC BAI VIET SAU DAY , DUOC SUU TAM TU CAC NGUON KHAC NHAU , VA DUOC DANG LAI CHO DOC GIA DOC MIEN PHI . NEU CO GI TRO NGAI , XIN LIEN LAC VOI TRUNG TAM , T.T SE XOA BAI VIET , HOAC DIEN TEN TAC GIA VAO . CAM ON THIEN Y CUA TAC GIA .