HUYEN BI HOC DONG TAY

TRUNG TAM TRI TUE VA TAI LIEU

TIEM NANG TAM LINH 2

                  NOI DUNG BAI GIANG BANG AUDIO

( CAC BAN CO THE DUNG CASSETTE THAU LAI DE DANH NGHE )

     HAY NHAN VAO NUT PLAY BEN DUOI DE NGHE BAI GIANG

                        https://webzoom.freewebs.com/thanthong/PHAT TRIEN TRUNG TAM NANG LUC TAM LINH MAY BIEN CAO THE.mp3