HUYEN BI HOC DONG TAY

TRUNG TAM TRI TUE VA TAI LIEU

        

           TRƯỜNG THỌ VÀ HỒNG HÓA 
             CỦA MẬT TÔNG TÂY TẠNG.
                                长 寿 & 虹化

              Khí công của Mật Tông Tây Tạng , có phái áo đỏ là phái Ninh Mả , có truyền dạy phương pháp thượng thừa là Đại Viên Mản Tinh Tủy . Khi hành giả nào đả tập thành công phương pháp nầy thì thọ mạng được tăng cao và khi lâm chung thân thể của người nầy sẻ biến thành một vầng hào quang sáng chói mà bay vào không gian vô tận .
Hành giả tu tập phương pháp Đại Viên Mản nầy , thường ngày trong khi tập luyện thường thu hút lấy một khối lượng lớn năng lực cùng quang tử của mặt trời mà lưu giử trong cơ thể , thông qua đó làm mạnh đi trường sinh hóa của cơ thể , làm biến đổi và làm chậm đi đồng hồ sinh hóa của cơ thể , nhờ đó mà hành giả được trường thọ , cải lảo hoàn đồng vậy .
Hiện tượng trong khi hồng hóa :
Trong lúc hành giả lâm chung , ngồi tỉnh tọa thì lúc đó cơ thể không ngừng phát ra ánh sáng rực rở , trong lúc đó cơ thể dần dần rút nhỏ lại ,cho đến khi cơ thể hoàn toàn biến mất chỉ còn để lại tóc và móng tay ; có hành giả khác thì cơ thể thu rút nhỏ lại cở hai ba thước tàu ; lúc đó trên không có vầng hào quang bảy màu chiếu sáng hay có một vầng hào quang sáng chói phóng vào không trung . Có hành giả khi lâm chung , cơ thể phát ra âm thanh và ánh sáng , mặt đất rung chuyển , sau cùng còn để lại linh cốt và xá lợi . Hiện tượng nầy có thật trong lịch sử Mật Tạng của những cao đồ Mật Tạng để lại .
Tại sao hiện tượng hồng hóa , khiến cơ thể phát ra ánh sáng , trước tiên ta cần tìm hiểu ánh sáng là gì ?
Vật lý học hiện đại chứng minh , ánh sáng là sự chuyển hóa của điện trường , khi ta đem một vật nung nóng tới một nhiệt độ cao , thì tất cả đều phát ra ánh sáng , vì bản chất của vật chất được cấu tạo bởi những hạt nguyên tử , khi bị đốt nóng thì sự vận hành của những hạt nguyên tử nầy được gia tốc và từ đó phát ra một trường quang tử , mà phát sáng ra mọi nơi .
Còn về phương diện hóa học mà nói , thì tế bào của cơ thể đại đa số do 4 chất Carbon – Hydrogen – Oxygen – Nitrogen và một số vi lượng nguyên tố khác cấu thành , dưới sự tác dụng sinh hóa của các nguyên tố nầy mà tạo ra sức ấm và ánh sáng vi tế cho cơ thể và ánh sáng vi tế bình thường nầy , đã được Kirlian phám phá , đó là hào quang của con người .
Thông qua quá trình dai dẳng tu tập pháp Đại Viên Mản của hành giả , họ đã thu nhiếp từ mặt trời và tích tụ được một khối năng lượng lớn prana trong thân thể , từ lượng sẻ biến thành một loại vật chất , sẳn sàng được phát động do lửa của tâm lực của hành giả đốt cháy ; thì lúc đó số năng lượng vỉ đại nầy sẻ được bộc phát , nó sẻ tiêu thụ đốt cháy những nguyên tố và tế bào của cơ thể , từ đó mà phát quang tỏa chiếu mọi nơi . Lúc đó trường năng lực của sinh vật đả hợp nhất cùng mật mả của tâm thức , hợp thành một trường sinh thái của của cơ thể ; trường năng lượng sinh thái của cơ thể nầy rất lớn , Mật Tông gọi trường nầy là Vô Lượng Thọ , Vô Lượng Quang .....chiếu sáng khắp vũ trụ .
Như vậy , nhục thân của hành giả đả được phân giải ra thành năng lượng để trở về kho dự trử của vũ trụ và tâm hành giả đã vảng sanh rồi vậy .

ĐẠI VIÊN MẢN TU TRÌ PHÁP YẾU

Tạng Mật Vô Thượng Du Già Đại Viên Tu Trì Pháp Yếu thuộc bộ quán đảnh thứ ba của Vô Thượng Du Già Bí Mật Bộ Đại Pháp , là pháp môn độc tôn và cao nhất của Phái áo đỏ Ninh Mả .
Công pháp chủ yếy gồm có hai bộ : Triệt Khuyết và Thoát Cát .
Triệt Khuyết là tu Định và Thoát Cát là tu về ánh sáng ; thông qua pháp môn nầy trường năng lược của cơ thể và trường năng lực của vũ trụ được trao đổi ; hành giả có thể điều động trường năng lực của vũ trụ , khiến cho nội khí trong nội thân được thăng bằng . Sau khi hành giả tu thành công Bảo Bình Khí tiếp đến tu Đại Viên Mản Pháp để đến khi lâm chung , có thể từ trong định , thân của hành giả không ngừng phát ra ánh sáng , thân thể hài cốt từ từ rút nhỏ lại cho đến biến mất , chỉ còn lại tóc và móng tay , trong khi đó trên không trung có một vầng hồng quang chói lọi chiếu sáng ....

Tài liệu bên trên chỉ có tính cách nghiên cứu và tham khảo , mọi sự tu tập cần có sự hướng dẩn và chăm sóc của Minh Sư . Tất cả những bất trắc , thiệt hại xảy ra cho thân tâm cá nhân người tập hoàn toàn tự nhận mọi hậu quả do tự mình gây ra .

                                      

                        ÁNH SÁNG – T2 – ÚC CHÂU

                                        Biên soạn  

                           http://www.huyenbihoc.com

                           (  Bài trên được trích lại từ

      SỐNG CHẾT SỰ ĐẠI của ÁNH SÁNG – T2 – ÚC CHÂU ở 

        http://www.vietnetcenter.com/diendan/viewtopic.php?t=257)